eg. Vincom, Truong hai, Bridgestone Tire...

DAU TU THUONG MAEI VA XUAT NHAEP KHAU AN NGUYEN LIMITED LIABILITY COMPANY - 0108525242

English name: DAU TU THUONG MAEI VA XUAT NHAEP KHAU AN NGUYEN LIMITED LIABILITY COMPANY

Vietnamese name:CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÂU TƯ THƯƠNG MAÊI VA XUÂT NHÂÊP KHÂU AN NGUYÊN

Business address:So nha 46A, ngach 29/70 pho Khuong HaE, Khuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi,

Company/business tax code:0108525242

Registration number.:0108525242

Business registration date:2018-11-23

Start date of operation :2018-11-23

Number of employees:2 - 5

Legal representative: NGUYEN MINH KHUYEN

Last updated : 23/11/2018

Note: This information is for reference only

New businesses