eg. Vincom, Truong hai, Bridgestone Tire...

VIETTEL CHU PHU DISTRICT - VIETTEL GIA LAI, BRANCH OF MILITARY TELECOMMUNICATION INDUSTRIAL GROUP - 0100109106-345

English name: VIETTEL CHU PHU DISTRICT - VIETTEL GIA LAI, BRANCH OF MILITARY TELECOMMUNICATION INDUSTRIAL GROUP

Vietnamese name:VIETTEL HUYỆN CHƯ PƯH - VIETTEL GIA LAI, CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Business address:QL14, Hoa Phu Village, Nhon Hoa Town, Chu Puh District, Tinh Gia Lai,

Company/business tax code:0100109106-345

Business registration date:2011-05-11

Legal representative: NGUYEN HOANG KHIEM

Last updated :19/01/2022

Note: This information is for reference only

New businesses