eg. Vincom, Truong hai, Bridgestone Tire...

VIETTEL DUC LINH DISTRICT - VIETTEL BINH THUAN - BRANCH OF MILITARY TELECOMMUNICATION GROUP - 0100109106-313

English name: VIETTEL DUC LINH DISTRICT - VIETTEL BINH THUAN - BRANCH OF MILITARY TELECOMMUNICATION GROUP

Vietnamese name:VIETTEL HUYỆN ĐỨC LINH - VIETTEL BÌNH THUẬN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Business address:139 Tran Hung Dao, Duc Tai Town, Duc Linh District, Tinh Binh Thuan,

Company/business tax code:0100109106-313

Business registration date:2011-04-28

Legal representative: NGO XUAN VU

Last updated :19/01/2022

Note: This information is for reference only

New businesses