eg. Vincom, Truong hai, Bridgestone Tire...

VIETTEL KHAI CHAU DISTRICT - VIETTEL HUNG YEN - BRANCH OF INDUSTRIAL GROUP - Military Telecommunication - 0100109106-242

English name: VIETTEL KHAI CHAU DISTRICT - VIETTEL HUNG YEN - BRANCH OF INDUSTRIAL GROUP - Military Telecommunication

Vietnamese name:VIETTEL HUYỆN KHOÁI CHÂU - VIETTEL HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Business address:Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Tinh Hung Yen,

Company/business tax code:0100109106-242

Business registration date:2011-02-08

Legal representative: BUI VAN QUYEN

Last updated :19/01/2022

Note: This information is for reference only

New businesses