Ngành nghề: 3099 - Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

Tên ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu. Có 3 hồ sơ công ty, doanh nghiệp