Ngành nghề: 1511 - Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

Tên ngành nghề kinh doanh: Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú. Có 7 hồ sơ công ty, doanh nghiệp